poniedziałek, 22 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2006-06-23 15:15:22
Powrót do aktualnego wyglądu

ZAM?WIENIA PUBLICZNE

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

adres strony internetowej bip.asp.katowice.pl

na:

Dostaw komputerw, akcesoriw komputerowych, drukarek i skanerw do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach.

Ogoszenie o wszczciu postpowania w trybie przetarg nieograniczony: pobierz plik (pdf)

Specyfikacja istotnych warunkw zamwienia wraz z zacznikami: pobierz plik (pdf)

O G £ O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

adres strony internetowej bip.asp.katowice.pl

na:

Dostawa mebli biurowych do Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych, gdzie cz zadanie stanowi:

Zadanie czciowe

OPIS

1.

Temat: Dostawa mebli biurowych drewnianych

Opis: Wg: szczegowego opisu i zestawienia zawartego w specyfikacji mebli biurowych drewnianych

2.

Temat : Dostawa mebli biurowych metalowych

Opis: Wg: szczegowego opisu i zestawienia zawartego w specyfikacji mebli biurowych metalowych

Wsplny Sownik Zamwie: 36121200-7

Termin wykonania zamwienia : 30 dni od daty udzielenia zamwienia

Termin zwizania ofert: 30 dni

Formularz zawierajcy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia na wniosek Wykonawcy za opat 8.00 z mona otrzyma w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

 • w zakresie proceduralnym i merytorycznym :

1


2

Iwona Herszlikowicz - KANCLERZ (32) 350-50-61 iwonah@aspkat.edu.pl

Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Adm._Gospodarczego tel. (32 ) 350-50-61 wgolab@aspkat.edu.pl

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2006.07.03 do godz. 10:00.

- Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

- W postpowaniu nie jest przewidziane wnoszenie wadium.

- Zamawiajcy nie przewiduje moliwoci zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiajcy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupw.

- Zamawiajcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych tj. Wykonawcy powinni:

 1. Posiada uprawnienia do wykonywania dziaalnoci objtej zamwieniem , w tym:
 • prowadzi dziaalno gospodarcz po uzyskaniu wpisu do waciwego rejestru

 1. Posiada niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponowa potencjaem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamwienia, w tym:
 • Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy - w tym okresie powinien wykaza si naleytym wykonaniem, co najmniej 2 dostaw mebli biurowych

 1. Znajdowa si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamwienia;
 2. Nie podlega wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamwienia tj.:
 • W cigu ostatnich 3 lat przed wszczciem postpowania Firma nie wyrzdzia szkody nie wykonujc zamwienia lub wykonujc je nienaleycie, lub te wyrzdzona szkoda zostaa dobrowolnie naprawiona do dnia wszczcia postpowania;
 • W stosunku do Firmy nie otwarto likwidacji oraz nie ogoszono upadoci, lub w przypadku ogoszenia upadoci zawarto ukad zatwierdzony prawomocnym wyrokiem sdu, jeeli ukad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacj majtku upadego;
 • Firma nie zalega z uiszczeniem podatkw, opat lub skadek na ubezpieczenie spoeczne lub zdrowotne lub uzyskaa przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozoenie na raty zalegych patnoci lub wstrzymanie w caoci wykonania decyzji waciwego organu;
 • Firma bdca;

  osob fizyczn / spk jawn / spk partnersk / spk komandytow lub komandytowo-akcyjn / osoba prawn

  nie zostaa / jej wsplnik / partner lub czonek zarzdu / komplementariusz / urzdujcy czonek zarzdu * nie zosta(a) prawomocnie skazana(y) za przestpstwo popenione w zwizku z postpowaniem o udzielenie zamwienia, przestpstwo przeciwko prawom osb wykonujcych prace zarobkow, przestpstwo przekupstwa, przestpstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestpstwo popenione w celu osignicia korzyci majtkowych, a take za przestpstwo skarbowe lub przestpstwo udziau w zorganizowanej grupie albo zwizku majcych na celu popenienie przestpstwa lub przestpstwa skarbowego.
 • Wobec Firmy bdcej podmiotem zbiorowym sd nie orzek zakazu ubiegania si o zamwienia, na podstawie przepisw o odpowiedzialnoci podmiotw zbiorowych za czyny zabronione pod gro¥b kary.

spenia warunki udziau w postpowaniu, o ktrych mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177).

Zamawiajcy oceni spenienie warunkw udziau w postpowaniu na podstawie dokumentw zaczonych do oferty:

L.p.

Owiadczenia/dokumenty potwierdzajce spenianie warunkw udziau w postpowaniu

Nr zacznika do SIWZ

1

Owiadczenie z art. 22 ust.1

o uprawnieniu do udzielania zamwienia

oraz art. 24 o nie wykluczeniu

2


2

Orygina lub kserokopia potwierdzona za zgodno z oryginaem przez Wykonawc aktualnego odpisu z waciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgoszenia do ewidencji dziaalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert.3

Wykaz wykonanych w okresie trzech lat przed dniem wszczcia postpowania o udzielenie zamwienia, a jeeli okres prowadzenia dziaalnoci jest krtszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostaw mebli biurowych, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorcw oraz dokumenty potwierdzajce, e dostawy zostay wykonane naleycie (referencje, protokoy odbioru itp.).


Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2006-06-22

Zaczniki:

Specyfikacja Istotnych Warunkw Zamwienia (doc)
Rysunki do specyfikacji meblowej (pdf)
Zacznik nr 1 - specyfikacja meblowa (pdf)
Zacznik nr 1 - szczegowy opis zamwienia (doc)
Zacznik nr 2 - owiadczenia z art. 22 i 24 (doc)
Zacznik nr 3 - wzr formularza oferty (pdf)
Zacznik nr 4 - wzr umowy (pdf)

Rektor

prof. Marian Oslislo

O G £ O S Z E N I E
o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogasza przetarg nieograniczony

na remont i zagospodarowanie pomieszcze zabytkowego budynku Akademii Sztuk Piknych w Katowicach przy ul. Raciborskiej 37

Wsplny Sownik Zamwie: 45400000-1

Zakres prac bdzie obejmowa:

- wymian instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, wentylacyjnej;

- uzupenienie i odnowienie tynkw i okadzin architektonicznych;

- odnowienie i odtworzenie zabytkowych drzwi i drewnianych podg, elementw wystroju wntrz, cian i sufitw;

- napraw i odnowienie schodw i porczy;

- remont auli;

- remont wzw sanitarnych.

Termin wykonania zamwienia : 30.09.2007

Termin zwizania ofert: 60 dni

Wadium: 32.000 z (sownie: trzydzieci dwa tysice zotych 00/100)

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie 225 z (BRUTTO) mona otrzyma osobicie w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach Dbrwki 9 pokj nr 24 40-081 Katowice po dokonaniu wpaty przelewem na konto Zamawiajcego: ING Bank lski O/Katowice 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826 lub za zaliczeniem pocztowym. W przypadku odbioru osobistego siwz naley przedoy potwierdzenie dokonania przelewu.

Pracownikami upowanionymi do kontaktw z wykonawcami s:

 • w zakresie proceduralnym i merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Kanclerz tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pocharczyk-Gob - Kierownik Dziau Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

Oferty naley skada Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. Dbrwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2006-06-30 do godz. 10:00.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi udzia wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speniajcy warunki i wymagania okrelone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)

100%

Katowice dnia: 2006-05-08

R e k t o r

prof. Marian Oslislo

Strona wyświetlona: 296223 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl