poniedziałek, 24 czerwiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2005-01-10 08:31:48
Powrót do aktualnego wyglądu

O G ? O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogñasza przetarg nieograniczony

na :

Wykonywanie obsñugi prawnej Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sñownik Zamwie: 74100000-0

Termin wykonania zamwienia : 24 miesi ce od daty udzielenia zamwienia

Termin zwi zania ofert : 30 dni

Formularz zawieraj cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie zñ (BRUTTO) moýna otrzymaã w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach D brwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowaýnionymi do kontaktw z wykonawcami s :

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Wioleta Pñocharczyk-Goñ b - Kierownik Dziañu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

2

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Wioleta Pñocharczyk-Goñ b - Kierownik Dziañu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

2

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

Oferty naleýy skñadaã Akademia Sztuk Piknych w Katowicach D brwki 9 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2005-01-28 do godz. 13:00.

Zamawiaj cy nie dopuszcza skñadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi ã udziañ wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speñniaj cy warunki i wymagania okreúlone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Posiadanie tytuñu naukowego w dziedzinie nauki prawne przez úwiadcz cego usñug

15%

2

Posiadanie stopni naukowych w dyscyplinie nauk. prawo przez úwiadcz cego usñug

15%

3

Cena (koszt)

70%

Katowice dnia: 2005-01-10

O G ? O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogñasza przetarg nieograniczony

na :

usñuga utrzymania czystoúci w Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sñownik Zamwie: 74760000-4

Termin wykonania zamwienia : 24 miesi ce od daty udzielenia zamwienia

Termin zwi zania ofert : 30 dni

Formularz zawieraj cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie ...... zñ (BRUTTO) moýna otrzymaã w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D brwki 9 40-081 Katowice w pokoju 24

Pracownikami upowaýnionymi do kontaktw z wykonawcami s :

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pñocharczyk-Goñ b - Kierownik Dziañu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pñocharczyk-Goñ b - Kierownik Dziañu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naleýy skñadaã Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D brwki 9 40-081 Katowice 40-081 Katowice, pokj nr 1 do dnia 2005-01-27 do godz. 10:00.

Zamawiaj cy nie dopuszcza skñadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi ã udziañ wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speñniaj cy warunki i wymagania okreúlone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)/stawka dzienna za 1m² powierzchni do sprz tania

100%

Katowice dnia: 2005-01-10

O G ? O S Z E N I E

o rozpoczciu postpowania w trybie: przetarg nieograniczony

Akademia Sztuk Piknych w Katowicach

Raciborska 37

40-074 Katowice

ogñasza przetarg nieograniczony

na :

usñugi portierskie w obiektach Akademii Sztuk Piknych w Katowicach

Wsplny Sñownik Zamwie: 93411200-4

Termin wykonania zamwienia : 24 miesi ce od podpisania umowy

Termin zwi zania ofert : 30 dni

Formularz zawieraj cy Specyfikacj Istotnych Warunkw Zamwienia w cenie ................... zñ (BRUTTO) moýna otrzymaã w Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D brwki 9 40-081 Katowice w pokoju nr 24

Pracownikami upowaýnionymi do kontaktw z wykonawcami s :

  • w zakresie proceduralnym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61.

2

mgr Wioleta Pñocharczyk-Goñ b - Kierownik Dziañu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61.

  • w zakresie merytorycznym:

1

mgr Iwona Herszlikowicz - Dyrektor Administracyjny tel. (32) 350 50 61

2

mgr Wioleta Pñocharczyk-Goñ b - Kierownik Dziañu Admin.-Gospodarczego tel. (32) 350-50-61

Oferty naleýy skñadaã Akademia Sztuk Piknych w Katowicach ul. D brwki 9 40-081 Katowice, pokj Nr 1 do dnia 2005-01-27 do godz. 10:15.

Zamawiaj cy nie dopuszcza skñadania ofert wariantowych

W postpowaniu mog wzi ã udziañ wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamwie Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177), speñniaj cy warunki i wymagania okreúlone w Specyfikacji Istotnych Warunkw Zamwienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamwie Publicznych.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium
Waga

1

Cena (koszt)/stawka za 1rbh

100%

Katowice dnia: 2005-01-10

Strona wyświetlona: 280138 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl