piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-06-02 08:43:36
Powrót do aktualnego wyglądu

ASP-DAG-ZP-4/2004

 

OG£OSZENIE

 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartoci powyej 60 000 EURO

 

AKADEMIA SZTUK PIéKNYCH W KATOWICACH

z  siedzib  :  40-074  Katowice,   ul. Raciborska 37

http://bip.asp.katowice.pl

e-mail:asp@aspkat.edu.pl

tel. 032 251 69 89 fax 259 74 08

 

o  g    a  s  z  a

 

pisemny   przetarg   nieograniczony, ktrego przedmiotem jest dostawa do Akademii Sztuk Piknych  w Katowicach zestaww komputerowych, oprogramowania i sprztu komputerowego obejmujca:

-          dostaw do ASP zestaww komputerowych – (zadanie nr 1)

-          dostaw do ASP oprogramowania– (zadanie nr 2)

-          dostaw do ASP drukarek i skanerw ( zadanie nr 3)

 

Wymagany  termin  realizacji  zamwienia  do   30.07.2003r.

 

W przetargu mog wzi   udzia  Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r ustawy  Prawo zamwie  publicznych  /Dz. U.  z  2004 r. Nr 19, poz. 177/, ktrzy  speniaj:

 

1/ wymogi okrelone w art. 22  ust. 1 ustawy 

2/ warunki i wymagania okrelone w specyfikacji  istotnych  warunkw zamwienia publicznego  sporzdzonej przez  zamawiajcego

 

 

Zamawiajcy dopuszcza skadanie ofert czciowych na nastpujce zadania:

 

Zadanie nr 1 : dostawa do ASP zestaww komputerowych

Zadanie nr 2 : dostawa do ASP oprogramowania

Zadanie nr 3 : dostawa do ASP drukarek i skanerw

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy bdzie si kierowa nastpujcym kryterium:

1/ cena  -  100 %

 

Specyfikacj  Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma w  siedzibie Zamawiajcego              w budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 pok. nr 24 (administracja)w godz. od 8:00 do 14:00, lub przesyk pocztow za zaliczeniem pocztowym.

 

Termin skadania   pisemnych ofert  upywa dnia 24.06.2004r. o godz.13° w budynku  ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 , parter, pok. Nr 2

 

Otwarcie ofert  nastpi  w budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 w dniu  24.06.2004r. o godz.14ºº   III pitro   pok. nr 26 (sala wykadowa)

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktw z oferentami s:

 

1.       Iwona Herszlikowicz  - tel. 0 32 259 74 08 w. 24 ,  e:mail: iwonah@aspkat.edu.pl

 

2.       Renata Nawara   -     tel. 0 32 350 50 61                e-mail: renata@aspkat.edu.pl

 

 

Termin zwizania z ofert : 30 dni od ostatecznego terminu skadania ofert.

 

 

OG£OSZENIE

 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartoci powyej 60 000 EURO

 

AKADEMIA SZTUK PIéKNYCH W KATOWICACH

z  siedzib  :  40-074  Katowice,   ul. Raciborska 37

http://bip.asp.katowice.pl

e-mail:asp@aspkat.edu.pl

tel. 032 251 69 89 fax 259 74 08

 

o  g    a  s  z  a

 

pisemny   przetarg   nieograniczony, ktrego przedmiotem s prace remontowe w obiekcie zabytkowym - budynku Akademii Sztuk Piknych  w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 37 obejmujce modernizacj wymiennika  centralnego ogrzewania wraz z AKPiA, wymian wewntrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz przebudow pomieszcze wymiennikowni i wymian instalacji elektrycznej wymiennikowni zgodnie z dokumentacj projektow .

 

Specyfikacj  Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma  za kwot 80,-z (po okazaniu dowodu wpaty na konto zamawiajcego w banku ING Bank lski O/Katowice nr 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826)  w budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 III pitro pok.    nr 24 (Dzia administracyjno- gospodarczy) lub przesyk pocztow za zaliczeniem pocztowym do dnia .

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

 

Termin  wykonania   zamwienia  do   30.09.2004r.

 

W przetargu mog wzi   udzia  Wykonawcy , ktrzy  speniaj:

 

1/wymogi okrelone w art. 22 ust. 1  ustawy  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamwie Publicznych  / Dz. U.  z  2004 r. Nr 19, poz. 177/

 

2/ wymogi okrelone w specyfikacji  istotnych  warunkw zamwienia publicznego  sporzdzonej przez  zamawiajcego

 

Warunkiem udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia jest wniesienie wadium w wysokoci 4.000,-z  w terminie  do 30.06.2004r.  do godz. 13ºº.

 

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy bdzie si kierowa nastpujcym kryterium:

1/ cena  -  100  %

Termin skadania   pisemnych ofert  upywa dnia 01.07.2004r. o godz.13º w  budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 , na parterze , pokj nr 2

 

Otwarcie ofert  nastpi  w budynku ASP przy ul. Dbrwki 9 , III pitro, pok. nr 26 w dniu  01.07.2004r.  o godz.14ºº

 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktw z wykonawcami s:

 

1.      Iwona Herszlikowicz  - tel. 0 32 259 74 08 w. 24 ,  e-mail: iwonah@aspkat.edu.pl

2.      Renata Nawara   -     tel.    0 32 350 50 61           e-mail: renata@aspkat.edu.pl                

 

Wykonawca pozostaje zwizany z ofert przez okres 60 dni.

Strona wyświetlona: 290999 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl