piątek, 12 lipiec 2024
Informacje ogólne
Obsługa biuletynu
Instrukcja obsługi
Statystyki
Redakcja

Oglądasz archiwalny wygląd strony z dnia: 2004-07-08 11:45:51
Powrót do aktualnego wyglądu

ASP-DAG-ZP-6/2004

OG£OSZENIE

 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartoci powyej 60 000 EURO

AKADEMIA SZTUK PIéKNYCH W KATOWICACH

z  siedzib  :  40-074  Katowice,   ul. Raciborska 37

http://bip.asp.katowice.pl

e-mail:asp@aspkat.edu.pl

tel. 032 251 69 89 fax 259 74 08

o  g    a  s  z  a

pisemny   przetarg   nieograniczony, ktrego przedmiotem s prace remontowe na parterze i I pitrze ½ czci budynku przy ul.Koszarowej 17 w Katowicach  obejmujce m.in. roboty wymian stolarki okiennej i drzwiowej, wymian podg, napraw tynkw i malowanie cian i sufitw, wymian instalacji elektrycznej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, wodno-kanalizacyjnej z wymiana urzdze sanitarnych;

 Specyfikacj  Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma za kwot145,-z (po okazaniu dowodu wpaty na konto zamawiajcego w banku ING Bank lski O/Katowice nr 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826)  w budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 III pitro pok.    nr 24 (Dzia administracyjno- gospodarczy) lub przesyk pocztow za zaliczeniem pocztowym do dnia 23.08.2004r.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

Termin  wykonania   zamwienia  do   30.01.2005r.

W przetargu mog wzi   udzia  Wykonawcy , ktrzy  speniaj:

1/wymogi okrelone w art. 22 ust. 1  ustawy  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamwie Publicznych  / Dz. U.  z  2004 r. Nr 19, poz. 177/

2/ wymogi okrelone w specyfikacji  istotnych  warunkw zamwienia publicznego  sporzdzonej przez  zamawiajcego

Warunkiem udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia jest wniesienie wadium               w wysokoci 13.000,-z  w terminie  do 27.08.2004r.  do godz. 13ºº  w kasie zakadu budynek ASP przy ul.Raciborskiej 37 w Katowicach

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy bdzie si kierowa nastpujcym kryterium:

1/ cena  -  100  %

Termin skadania   pisemnych ofert  upywa dnia 30.08.2004r. o godz.13:30 w  budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 , na parterze , pokj nr 2

Otwarcie ofert  nastpi  w budynku ASP przy ul. Dbrwki 9 , III pitro, pok. nr 3 w dniu  30.08.2004r.  o godz.14:00

Pracownikami uprawnionymi do kontaktw z wykonawcami s:

1.      Iwona Herszlikowicz  - tel. 0 32 259 74 08 w. 24;  350-50-61 e-mail: iwonah@aspkat.edu.pl

Wykonawca pozostaje zwizany z ofert przez okres 60 dni.


ASP-DAG-ZP-5/2004

OG£OSZENIE

 O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartoci powyej 60 000 EURO

AKADEMIA SZTUK PIéKNYCH W KATOWICACH

z  siedzib  :  40-074  Katowice,   ul. Raciborska 37

http://bip.asp.katowice.pl

e-mail:asp@aspkat.edu.pl

tel. 032 251 69 89 fax 259 74 08

o  g    a  s  z  a 

pisemny   przetarg   nieograniczony, ktrego przedmiotem s prace remontowe w obiekcie zabytkowym - budynku Akademii Sztuk Piknych  w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 37 obejmujce:

- docieplenie elewacji, stropodachu oraz  stropu nad ostatni kondygnacj
- remont  balkonw i gwnych schodw wejciowych zgodnie z dokumentacj projektow .

Specyfikacj  Istotnych Warunkw Zamwienia mona otrzyma za kwot 24,-z (po okazaniu dowodu wpaty na konto zamawiajcego w banku ING Bank lski O/Katowice nr 84 1050 1214 1000 0007 0000 7826)  w budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 III pitro pok.    nr 24 (Dzia administracyjno- gospodarczy) lub przesyk pocztow za zaliczeniem pocztowym do dnia 18.08.2004r.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert czciowych.

Zamawiajcy nie dopuszcza skadania ofert wariantowych.

Termin  wykonania   zamwienia  do   15.12.2004r.

W przetargu mog wzi   udzia  Wykonawcy , ktrzy  speniaj:

1/wymogi okrelone w art. 22 ust. 1  ustawy  z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamwie Publicznych  / Dz. U.  z  2004 r. Nr 19, poz. 177/

2/ wymogi okrelone w specyfikacji  istotnych  warunkw zamwienia publicznego  sporzdzonej przez  zamawiajcego

Warunkiem udziau w postpowaniu o udzielenie zamwienia jest wniesienie wadium               w wysokoci 5.000,-z  w terminie  do 23.08.2004r.  do godz. 13ºº  w kasie zakadu budynek ASP przy ul.Raciborskiej 37 w Katowicach

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajcy bdzie si kierowa nastpujcym kryterium:

1/ cena  -  100  %

Termin skadania   pisemnych ofert  upywa dnia 24.08.2004r. o godz.13:30 w  budynku ASP w Katowicach przy ul. Dbrwki 9 , na parterze , pokj nr 2

Otwarcie ofert  nastpi  w budynku ASP przy ul. Dbrwki 9 , III pitro, pok. nr 3 w dniu  24.08.2004r.  o godz.14:00 

Pracownikami uprawnionymi do kontaktw z wykonawcami s:

1.      Iwona Herszlikowicz  - tel. 0 32 259 74 08 w. 24 ,  e-mail: iwonah@aspkat.edu.pl         

Wykonawca pozostaje zwizany z ofert przez okres 60 dni.


Katowice, dnia 07.07.2004 r.

ASP-DAG-ZP-4/2004

 

Zamawiajcy:

Akademia Sztuk Piknych

w Katowicach

40-074 Katowice, ul. Raciborska 37

 

 

Przedmiot zamwienia:

dostawa  do Akademii Sztuk Piknych zestaww komputerowych, oprogramowania i sprztu komputerowego

 

OG£OSZENIE

 

O wynikach postpowania w sprawie realizacji zamwienia publicznego, ktrego przedmiotem jest dostawa do Akademii Sztuk Piknych zestaww komputerowych, oprogramowania i sprztu komputerowego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego jako 3 oddzielne zadania.

 

Zamawiajcy zawiadamia, e dokona wyboru wykonawcw przedmiotowego zamwienia i s nimi:

 

Zadanie Nr 1. – dostawa  do ASP w Katowicach   zestaww  komputerowych

PRO COIG   sp. z o.o.   ul. Mikoowska 100  40-065 Katowice, ktra zaoferowaa wykonanie zamwienia za kwot  brutto 37.345z  (sownie zotych: trzydzieci siedem tysicy trzysta czterdzieci pi zotych

 

Zadanie Nr 2dostawa do ASP w Katowicach  oprogramowania

 

PRO COIG sp. z o.o.   ul. Mikoowska 100  40-065 Katowice, ktra zaoferowaa wykonanie zamwienia za kwot  2.391,20 z  (sownie zotych: dwa tysice trzysta dziewidziesit jeden  20/100);

 

Zadanie Nr 3dostawa do ASP w Katowicach  drukarek i skanerw

 

PRO COIG sp. z o.o.   ul. Mikoowska 100  40-065 Katowice, ktra zaoferowaa wykonanie zamwienia za kwot  8.593,00 z  (sownie zotych: osiem tysicy piset dziewidziesit trzy);

 

Kierownik zamawiajcego

 

Prof.  Micha  Kli

Strona wyświetlona: 290977 razy

http://www.bip.gov.pl
Redakcja: p.lipski@ishop.pl     aspkat.edu.pl